El Programa de Reforç va destinat a l'alumnat que no va superar la matèria d'algun curs anterior al que actualment està cursant. 

 

Per tal de superar la matèria corresponent a algun curs anterior, s'han preparat una sèrie d'activitats que s'hauran de lliurar en les dates que s'indica en cada document. Aquestes activitats valen el 30% de la qualificació final. El 70% restant de la nota correspon a la realització d'una prova escrita probablement l'11 de maig de 2016. La nota mínima per a fer mitja amb la ponderació indicada ambdues parts (activitats i prova escrita) serà d'un 3.00 sobre 10 en cadascuna d'elles. 

 

Per a qualsevol dubte posar-se en contacte amb el professorat del departament.

 

Les activitats es lliuraran de forma individualitzada a cada alumne/a. Tanmateix s'inclouen ací les mateixes per poder descarregar-les:

 

 Programa de reforç de 1er d'ESO 

 

 Programa de reforç de 3er d'ESO