Per tal de superar la matèria en la convocatòria extraordinària, es realitzarà la pertinent prova objectiva. Per això, es considera adequat el repàs dels continguts desenvolupats durant el curs, de manera que per a l'alumnat que no va superar la matèria en juny, es proposen una sèrie d'exercicis de repàs, per tal de facilitar la tasca de l'alumne/a de cara a la realització de l'esmentada prova escrita.

 

Aquests exercicis no s'han de presentar, si bé, han de servir com a material base per al repàs dels principals aspectes treballats en el curs.

 

Al mes de juny es facilitaran aquests exercicis a l'alumnat de cada un dels nivells. A més també es publicaran en aquesta web.

 

1er ESO. Exercicis de repàs.


3er ESO. Exercicis de repàs.